El patrimoni protegit de les persones amb discapacitat

Patrimonio protegido personas discapacidad

El patrimoni protegit d’una persona amb discapacitat és una massa patrimonial, sense personalitat jurídica pròpia, que queda immediata i directament vinculada a la satisfacció de les necessitats vitals d’aquesta persona.

El benefici principal d’aquesta figura són els beneficis fiscals de les persones que aporten al patrimoni protegit.

Qui pot ésser titular d’un Patrimoni Protegit?

  • Persones amb un 65% o més de discapacitat física o sensorial.
  • Persones amb un 33% o més de discapacitat psíquica.

Com es constitueix?

Molt senzill, mitjançant una escriptura pública que inclogui una relació originària dels béns i els drets aportats. Després, haurà de ser declarat a l’Agència Tributària.

Qui pot aportar aquest patrimoni protegit?

Qualsevol persona amb interès legítim i amb el consentiment de la persona beneficiària hi pot aportar. Però perquè tingui beneficis fiscals haurà de ser un dels següents:

  • Cònjuge.
  • Tutor de menors, Curador o Assistent representatiu,
  • Guardador o figura afí.
  • Parent fins al tercer grau (Pares, avis, germans, tios, nebots).
  • Una societat.

Si no és un dels anteriors, l’aportació es tractarà fiscalment com una donació (El que implicarà el pagament de l’escriptura notarial, Impost d’Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Donacions, etc)

Límits de les aportacions: Hi ha un límit de 10.000 € anuals per persona aportant i de 24.250 € totals en tot l’any per tot el patrimoni protegit.

Avantatges fiscals dels patrimonis protegits.

A) Avantatges a l’IRPF.

Reducció a la base de l’IRPF de fins a 10.000 €. Es poden reduir, en total, fins a 24.250 € anuals per patrimoni protegit. Els excessos es reduiran de manera proporcional entre els aportants i es poden diferir als quatre períodes impositius següents. No hi ha reducció si ho aportat són elements afectes a una activitat econòmica a què es dediquin els aportants (Per no utilitzar aquesta figura com a blindatge de negocis de tercers)

Estan exempts els guanys obtinguts amb aquestes aportacions.

B) Avantatges a l’impost sobre societats.

Si és una societat l’aportant, es consideraran despesa deduïble a l’impost sobre societats les aportacions de fins a 10.000 €.

C) Règim fiscal per al beneficiari/persona amb patrimoni protegit.

Les aportacions es consideren rendiment de treball (IRPF) i no donació (ISD) fins als límits de 10.000€ per aportant o 24.250€ en total. Això fa que canviï molt el gravamen.

Si l’aportant és empresa i els ho ha deduït, també es consideraran rendiment de treball.

Aquests rendiments del treball estaran així mateix exempts fins a un import màxim anual de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) que podeu consultar aquí.

Els titulars de patrimonis protegits (O els seus administradors) han de presentar la Declaració Anual Informativa Mod. 182. Hi ha una possibilitat contínua d’inspecció per l’Administració Tributària, per la qual cosa es recomana guardar totes les factures de les despeses afectes a aquest patrimoni.

Normativa bàsica:

  1. Llei 41/2003, del 18 novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat.
  2. Llei 35/2006, de l’IRPF.
  3. Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Et pot interessar:
https://red-juridica.com/ca/les-noves-mesures-de-suport-a-la-discapacitat-en-els-drets-forals/

Related Posts

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Categories