Les noves mesures de suport a la discapacitat en els drets forals

Ja hem desgranat en aquest article i en aquest vídeo els principals canvis que es van produir en el règim de suport a la discapacitat al dret espanyol després de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021 la qual, seguint l’esperit de la Convenció de Nova York de 2003, modifica el sistema d’incapacitació i suprimeix la tutela i la pàtria potestat sobre adults per crear un nou sistema basat en la personalització de la mesura de suport i en el foment de la màxima autonomia de les persones amb discapacitat per prendre les seves pròpies decisions.

No obstant això, aquesta Llei 8/2021 és aplicable directament únicament als anomenats territoris comuns, ja que per raons històriques les Comunitats d’Aragó, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Navarra i el País Basc són competents per legislar en matèria de discapacitat i mesures de suport i disposen ja de les seves pròpies compilacions de dret.

Atès que el compromís del Govern Espanyol en ratificar aquesta Convenció ha d’estendre’s també a aquests territoris forals, passem a analitzar com aquestes comunitats autònomes han adaptat les seves normes a l’esperit de la Llei 8/2021:

Aragó

El Codi de Dret Foral d’Aragó, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 22 de març, regula al Llibre Primer el règim de la discapacitat, i actualment encara manté les figures de la incapacitació, la tutela o les pàtries potestats per a adults , figures que ja han desaparegut al territori comú.

No obstant això, la normativa processal aplicable a Aragó, com a tot el país, és la recollida a la Llei d’Enjudiciament Civil i a la Llei de la Jurisdicció Voluntària, que SÍ van ser modificades per la Llei 8/2021, per la qual cosa a la actualitat hi ha una gran discordança entre les figures substantives encara existents a Aragó (Tutel·la, incapacitació, etc) i els procediments judicials per adoptar o reconèixer mesures de suport, que ja només contemplen la curatela, la guarda de fet i el defensor judicial, però la modificació de la capacitat de les persones. Aquesta manca d’harmonització entre figures substantives i processals, que podia haver-se evitat amb algunes previsions específiques a la Llei 8/2021, genera tantes inseguretats que fins i tot els Jutjats i Tribunals aragonesos estan evitant deliberadament pronunciar-se de manera clara en espera que les Corts aragoneses aprovin una llei que les homogeneitzi, com ja ha demanat diverses vegades el Justícia d’Aragó, òrgan regional equivalent al Defensor del Poble o Síndic de Greuges.

Fins que les Corts d’Aragó harmonitzin aquest desajust haurien de regir les disposicions del dret comú, per la qual cosa les declaracions d’incapacitat desapareixen i les tuteles s’han de considerar curatel·les representatives o assistencials en funció de l’autonomia de la persona recolzada.

Catalunya

Davant la imminència de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, la Generalitat de Catalunya va aprovar d’urgència el Decret llei 19/2021, del 31 d’agost, pel qual adaptava el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya a la nova Llei, ja que les disposicions substantives del dret comú no regeixen ni directament ni supletòriament en aquesta Comunitat. Aquest breu decret suprimia la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada per substituir-les per la figura de l’assistència, ja arrelada fa temps a Catalunya.

L’assistència així reconfigurada podrà tenir diversos graus de profunditat en el suport, des de simplement cobrir alguna necessitat física o motriu de la persona fins a poder exercir-ne la representació, substituint així tant la figura de la curatela assistencial com de la representativa del dret civil comú.

La reforma definitiva del Codi Civil de Catalunya en aquest àmbit ja està molt avançada, en fase consulta pública de l’avantprojecte, i es molt completa, dons serveix per sistematitzar millor i de manera definitiva les institucions de protecció de les persones adultes i les menors d’edat, regulant també les mesures transitòries de suport i de protecció del patrimoni de les persones. Aquest avantprojecte de llei es pot consultar aquí.

Galícia

Galícia no té una regulació específica de la discapacitat en el seu dret civil i encara que en diverses disposicions d’aquest hi ha referències a la figura de la incapacitat, ja suprimida, (arts. 10, 165 i 271 de la Llei 2/2006, de 14 de juny, de dret civil de Galícia) encara no han iniciat cap tràmit per adaptar-se a la Llei 8/2021. En regir directament el dret comú, és aplicable directament el Codi Civil espanyol, la Llei d’Enjudiciament Civil i la Llei 15/2015 de la Jurisdicció Voluntària, com qualsevol territori comú.

Illes Balears

Balears tampoc no té una regulació específica de la discapacitat en el seu dret civil i encara que l’art. 14 del Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual saprova el text refós de la compilació del dret civil de les Illes Balears es refereix a la incapacitat, tampoc shan adaptat encara. S’aplica directament el dret civil comú.

Navarra

Navarra disposa d’un dret foral específic recollit al seu Fuero Nuevo així que van aprofitar la necessitat d’adaptar-se a la Llei 8/2021 per redactar una llei ambiciosa que cobreixi tots els aspectes relacionats amb la discapacitat (Accessibilitat universal; inclusió educativa, comercial i sanitària, etc), la Llei Foral 31/2022, d’atenció a les persones amb discapacitat i garanties dels seus drets.

Aquesta llei modifica àmpliament el Fuero Nuevo en tots els aspectes relatius a la capacitat de les persones, suprimeix la figura de la incapacitat i assumeix la figura de la Curatela com a mesura de suport judicial básica sobre les persones.

Euskadi

Exactament el mateix cas que a Galícia i Illes Balears, hi ha unes quantes mencions a la figura de la incapacitat que haurien de ser suprimides de la Llei 5/2015 de Dret Civil Basc, però el règim substantiu i processal és el dels territoris comuns.

Fur de Baylío

Aquest irreductible fur encara aplicable a Ceuta i uns quants municipis d’Extremadura, no es veu afectat per la Llei 8/2021, ja que no tracta la capacitat de les persones, només el règim econòmic matrimonial.

_____________________

En cas d’estar interessat/da en qualsevol decisió relativa a mesures de suport de les persones amb discapacitat, patrimoni protegit, protecció de persones discapcitades en testaments i herencies, etc., no dubteu a consultar-nos.

Podeu contactar-nos en aquest formulari o escriure’ns a info@red-juridica.com.

Related Posts

Leave a Reply

Categories