Les noves mesures de suport a les persones amb discapacitat

Quins han estat els canvis legals?

El 03 de setembre del 2021 va entrar en vigor la Llei 8/2021, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat. Una norma que ha reformat tot el cabal legal en matèria de discapacitat en el nostre ordenament: Codi Civil, Llei d’Enjudiciament Civil, Llei Hipotecària, Llei del Registre Civil o la Llei 41/2003, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, entre d’altres.

És una llei en molts aspectes revolucionària i que, en tot cas, canvia completament el sistema de mesures de suport i incapacitacions que fins ara teníem a Espanya, ajustant-se millor als Convenis internacionals en la matèria, molt en particular la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006.

El nou règim legal té com a finalitat principal garantir la major autonomia i la major capacitat de decisió possible per a les persones amb discapacitat, de manera que l’Estat, les fundacions, els familiars, etc., siguem únicament les eines que els ajudin a aconseguir aquesta autonomia i no substituts de la seva voluntat; un canvi que no és només legal, és sobretot social i exigeix ​​també un esforç per part nostra. Els desitjos, les preferències i la voluntat de les persones amb discapacitat s’han de respectar el màxim possible, només s’han de permetre de manera excepcional ser representades per altres persones. D’aquesta manera, a partir d’ara, les mesures de suport a les persones amb discapacitat han de vetllar més la voluntat i menys el presumpte benefici de la persona.

Quines mesures desapareixen amb la nova Llei 8/2021?

Aquesta nova mirada significa que les persones ja no són persones incapaces d’exercir els seus drets, sinó que només necessitaran certes mesures de suport concretes que els facilitin l’exercici dels mateixos. D’acord amb aquesta mnova mirada, la Llei 8/2021 ha suprimit les figures següents en el territori comú (Es a dir, excepte Catalunya i Aragó que tenen la seva llei propria):

La pàtria potestat prorrogada.

La pàtria potestat rehabilitada.

La tutela per a majors d’edat.

Quines són les noves mesures de suport?

A canvi, es creen les següents mesures de suport:

1.- La curatela d’assistència, per la qual una altra persona o una institució serveix com a suport, guia o ajuda perquè la persona amb discapacitat pugui assolir i aconseguir els seus objectius, però sense substituir mai la seva voluntat. Per exemple, es pot nomenar un curador assistencial a una persona amb discapacitat a l’esfera mèdica perquè estigui pendent de la presa de la medicació, acompanyar-lo als centres de salut, aprendre a llegir l’historial mèdic, proposar teràpies o mesures de salut complementàries… però sempre respectant allò que la persona amb discapacitat vulgui.

2.- La curatela de representació, prevista per a aquells casos excepcionals de persones que no estiguin en condicions de prendre les decisions per si mateixes i s’ha de nomenar una persona que els representi. És una figura semblant a l’antiga Tutela, però en aquesta el Tribunal haurà d’assenyalar específicament quines àrees o esferes concretes de la voluntat de la persona amb discapacitat han de ser substituïda per la voluntat del Curador Representatiu. Per exemple, es pot nomenar un curador representatiu per a una persona amb discapacitat a l’esfera patrimonial, de manera que sigui el Curador qui prengui les decisions econòmiques. Tot i així, les decisions més rellevants, com grans despeses, comprar o vendre una casa, acceptar una herència o ficar els estalvis en un fons. Depenent del grau de capacitat podran existir curateles mixtes, amb unes esferes subjectes a representació per un tercer i altres subjectes només a suport i ajut. Ambdós tipus de curadors han de retre comptes davant del jutge periòdicament sobre les actuacions realitzades i l’estat econòmic de la persona amb discapacitat.

3.- La guarda de fet, per regular aquesta situació en què una persona està prestant de manera regular suport a una persona amb discapacitat sense que la llei o una decisió judicial ho hagin acordat. Es pot acordar, en canvi, a través del notari. Aquesta figura ve a protegir aquelles situacions informals no resoltes que tant abunden al nostre país, en què un familiar proper es fa càrrec d’una persona amb discapacitat però mai és formalitzat davant del Jutjat. El guardador de fet seguirà necessitant, però, autorització judicial per prendre decisions importants en representació de la persona amb discapacitat, com ara disposicions econòmiques, canvi de domicili, qüestions testamentàries, etc.

4.- La tutela serà aplicable a partir d’ara només per a menors d’edat, en els casos en què un tercer diferent dels pares sigui qui prengui les decisions en nom i interès del menor d’edat.

5.- Es creen a més els poders i mandats preventius i l’autocuratela, pels quals una persona que prevegi que en el futur tindrà dificultats per prendre decisions per si mateixa, com pot ser per l’avenç d’una malaltia degenerativa, ja pot prendre davant de Notari certes decisions sobre quines mesures de suport necessitarà quan arribi aquest moment, fins al punt de poder fins i tot nomeni un o diversos curadors. Aquestes decisions, llevat de casos excepcionals, vincularan tots, inclòs el Jutjat, quan arribi el moment de necessitar aquests suports.

Què passa amb les mesures antigues ara suprimides?

La Llei 8/2021 estableix un període transitori de 3 anys, excepcionalment de 6, per acomodar l’antic règim d’incapacitats a l’actual règim de mesures de suport.

A) Les pàtries potestats prorrogades i rehabilitades s’han de revisar per esdevenir Curateles d’assistència o de representació. Això es farà a través d’un expedient de jurisdicció voluntària iniciat d’ofici pel Ministeri Fiscal oa instància de part: La persona amb discapacitat, els progenitors, els descendents o el cònjuge convivent.

B) Les antigues Tuteles es converteixen automàticament en Curateles de Representació, encara que hauran d’exercirse sota els principis de la nova Llei 8/2021, és a dir, s’haurà de respectar sempre que sigui possible la voluntat de la persona amb discapacitat i no només allò que el tutor considereu que és beneficiós.

C) Les antigues Curateles es converteixen automàticament en Curatelas de Assistencia. Finalment, les noves mesures de suport aprovades per un jutge s’han de revisar cada 3 anys, o excepcionalment cada 6, per la qual cosa les antigues tuteles i curatel·les reconvertides en curatel·les d’assistència o representació han de ser igualment revisades en aquests terminis.

 

Related Posts

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Categories