Politica de Privadesa


1. Responsable del Tractament de les vostres dades personals

  • Red Jurídica Sociedad Cooperativa Madrileña
  • CIF: F86451150
  • Domicili Social: c/Alberto Aguilera nº 7, 3º-D, C.P 28015 de Madrid (Madrid).
  • Inscrita al Registre de Cooperatives de la Comunitat de Madrid.
  • Telèfon: 91 593 43 47
  • Email: info@red-juridica.com
  • Delegat de Protecció de Dades: dpd@red-juridica.com

 

2. Si us heu posat en contacte amb nosaltres o ens heu sol·licitat informació

Tractarem les vostres dades personals amb la finalitat d’atendre la vostra petició de contacte o sol·licitud d’informació.

El tractament de les vostres dades personals es realitza a l’empara del consentiment que ens ha prestat a l’hora de sol·licitar la informació. Necessitem les dades que ens heu facilitat per a la correcta tramitació de la sol·licitud.

No tenim previst fer transferències internacionals de les vostres dades personals ni cessions a tercers, excepte en cas de requeriment o obligació legal.

Conservarem les vostres dades personals durant el temps estrictament necessari per a la gestió i resposta a la vostra sol·licitud.

 

 

 

3. Si heu sol·licitat ocupació en Red Jurídica Societat Cooperativa Madrilenya

Tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents:

a. Gestionar la participació en un procés de selecció.

b. Registre del vostre currículum vitae.

c. Coordinar i realitzar, si escau, les entrevistes o proves de selecció.

Comptem amb el seu consentiment per al tractament de les dades contingudes al seu currículum. La comunicació de les dades és un requisit necessari per poder presentar la vostra candidatura i participar en el procés de selecció.

No realitzarem cessions de les vostres dades personals excepte requeriment o obligació legal.

No tenim previst fer transferències internacionals de les vostres dades personals.

Conservarem les vostres dades personals durant un termini màxim de sis mesos des que ens les va facilitar. Si la vostra candidatura no és interessant, les dades seran suprimides automàticament.

 

 

4. Si heu exercitat els vostres drets en matèria de protecció de dades personals

Tractarem les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar i contestar la vostra sol·licitud d’exercici de drets. Les dades personals que us sol·licitem són necessàries per atendre la vostra petició i identificar-vos degudament.

Comptem amb l’obligació legal de resoldre l’exercici de drets plantejat, de manera que tractarem les vostres dades personals sobre la base de la necessitat per al compliment d’aquesta obligació legal.

No farem cessions de les vostres dades personals excepte requeriment o obligació legal, en especial, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No tenim previst fer transferències internacionals de les vostres dades personals.

Conservarem les vostres dades personals durant un període màxim de tres anys, que ens permet donar compte del compliment de l’obligació legal.

 

 

5. Drets que us assisteixen en matèria de protecció de dades personals

A continuació, se us informa que com a titular de les dades personals o interessat té la possibilitat d’exercir els drets següents:

Quan el tractament de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment, teniu el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Accés: obtenir la confirmació de si les vostres dades personals estan sent tractades per Red Jurídica Societat Cooperativa Madrilenya, així com una sèrie d’informació associada al tractament de les vostres dades personals i, si escau, obtenir-ne còpia.

Rectificació: modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o per a la seva actualització.

Supressió: sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.

Oposició: sol·licitar que les dades personals que us concerneixin no segueixin sent objecte de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular.

Portabilitat: rebre en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i apte per utilitzar-lo per un altre responsable, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s’han obtingut de la relació contractual amb Red Jurídica Societat Cooperativa Madrilenya.

Limitació del tractament: sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades personals:

– quan considereu que el tractament de les dades és il·lícit, però no vol que esborrem les vostres dades,

– quan necessiteu les vostres dades per a la formulació de reclamacions i hagin passat els terminis de conservació de dades,

– quan no vulgui que les seves dades siguin tractades mentre la Red Jurídica Societat Cooperativa Madrilenya contesta a la impugnació de l’exactitud de les seves dades oa l’exercici del seu dret d’oposició.

Podeu exercitar aquests drets, sol·licitar més informació, o contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades dirigint-vos a través de correu electrònic a l’adreça dpd@red-juridica.com i adjuntant una fotocòpia del vostre carnet d’identitat. Si ho desitgeu, podeu sol·licitar-nos formularis emplenables per a l’exercici dels vostres drets.

En cas de no rebre cap contestació, si considereu que la vostra sol·licitud no ha estat atesa correctament o que les vostres dades han estat tractades il·lícitament, podeu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

6. Què fem per mantenir la seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que Red Jurídica Sociedad Cooperativa Madrileña ha realitzat i realitza periòdicament anàlisi dels riscos per a les dades personals i la seguretat de la informació; i ha adoptat les salvaguardes de seguretat necessàries per mitigar aquests riscos i evitar l’alteració, la pèrdua o l’accés no autoritzat a les seves dades, si bé la seguretat absoluta no existeix.

Així mateix, comptem amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades personals i que tractaran les dades esmentades en nom i per compte de Red Jurídica Societat Cooperativa Madrilenya com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En aquests casos, seguim uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades, mitjançant el qual els imposarà , entre d’altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les nostres instruccions documentades; i suprimir o tornar-nos les dades a un cop finalitzi la prestació dels serveis.

Igualment, us informem que tot el nostre personal, sigui quina sigui la fase del tractament de dades en què intervingui, ha adoptat el compromís de tractar les dades personals amb la màxima cura i confidencialitat.

 

 

7. Modificació de la present informació sobre protecció de dades

Red Jurídica Societat Cooperativa Madrilenya podrà modificar aquesta informació sobre Protecció de Dades per adaptar-lo a la legislació vigent en cada moment o als canvis que es produeixin en el tractament de dades personals. En cas que sigui legalment obligatori, les modificacions es comunicaran a les persones afectades amb prou antelació.