El Compliance Penal és un conjunt d’eines i metodologies de caràcter preventiu que tenen com a finalitat evitar que les persones jurídiques (Empreses, associacions, cooperatives, partits polítics, etc.) cometin delictes o altres infraccions que puguin generar responsabilitats.

Amb la reforma del Codi Penal espanyol el 2010, les persones jurídiques van passar a ser responsables criminals pels delictes comesos al seu si o pels seus administradors, sempre que aquests delictes tinguessin com a finalitat beneficiar d’alguna manera l’organització. El Compliance penal cerca identificar els riscos concrets existents dins de cada organització i promoure procediments i eines per neutralitzar-los. Encara que aquests programes no són obligatoris per llei, el Codi Penal n’afavoreix la implantació en apreciar-ne l’existència com a circumstància atenuant o fins i tot eximent en cas d’obrir-se un procés penal.

D’altra banda, l’evolució de la nostra legislació, influïda pel dret comunitari i internacional, tendeix a exigir responsabilitats cada cop més detallades a les persones jurídiques per evitar la impunitat, per la qual cosa és assumible pensar que en un futur proper les eines de Compliance penal passin a ser obligatòries per llei.

La base del Compliance penal és la individualització dels riscos i el coneixement concret de cada activitat, per la qual cosa les mesures necessàries per a una empresa poden ser molt diferents de les necessàries per a una ONG. A Red Jurídica hem treballat llargament amb tota mena d’organitzacions i tenim àmplia experiència treballant amb ONG, associacions i fundacions, per la qual cosa coneixem de primera mà la seva forma concreta de treballar i els reptes a què s’enfronten.