Extradicions i les Ordres Europees de Detenció i Lliurament (OEDE)

Les extradicions i les Ordres Europees de Detenció i Lliurament (OEDE) són mecanismes judicials de cooperació internacional per requerir i lliurar una persona d’un país a un altre. L’extradició activa és la sol·licitud de un Estat de lliurament d’una persona per ser jutjada o per complir una pena i l’extradició passiva és el proces de lliurament d’un individu a l’Estat que ha estat requerit.

Dins la Unió Europea s’ha avançat en la confiança mútua entre Tribunals i ara hi ha una àmplia gamma d’instruments de col·laboració entre les autoritats judicials dels països: L’Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE), l’Ordre Europea de Vigilància (OEV), l’Ordre Europea de Recerca (OEI) i l’Ordre Europea de Llibertat Vigilada (OELV), encara que totes estan clarament infrautilitzades en benefici de l’instrument més restrictiu, l’OEDE.

Aquests processos judicials requereixen, a més a més del coneixement del dret nacional, un element d’internacionalització (Idiomes, aliances amb despatxos estrangers, etc.) per poder analitzar el dret de cada país i el dret de la Unió Europea.

A Red Juridica tenim àmplia experiència en extradicions actives i passives amb països fora de la Unió Europea i a OEDEs i altres mecanismes en cas de persones residents a algun país de la Unió Europea.