.

SERVEI DE GESTORIA, ASSESSORIA I COMPTABILITAT

Constitució de Cooperatives:

– Elaboració d’estatuts.
– Elaboració de l’acta de constitució.
– Sol·licitud del CIF provisional i el definitiu.
– Alta de l’activitat.
– Sol·licitud de CCC davant de la Seguretat Social.

Gestió comptable

– Elaboració de llibres obligatoris, auxiliars i comptes anuals.
– Llibre diari.
– Llibre Major.
– Balanços de situació i Sumes i Saldos.
– Legalització de Comptes Anuals davant del Registre de Cooperatives.

Gestió fiscal

– Elaboració i presentació de:
– Declaracions trimestrals (IVA, IRPF, impost societats).
– Resums anuals (IVA, IRPF, lloguers).
– Declaració de l’impost de societats.
– Gestió administrativa
– Elaboració de llibre de socis, llibre dactes i factures.
– Presentació d’altes dels nous socis davant l’Agència Tributària.

Gestió laboral

– Elaboració de contractes, normes i liquidacions.
– Elaboració i presentació de liquidacions davant la Seguretat Social
– Gestió de parts d’incapacitat temporal davant de la Seguretat Social